Наукові публікації професора М.В.Гребеника

 • Гребеник М.В. Фактори обтяження перебігу фібриляції передсердь при коморбідних артеріальній гіпертензії та цукровому діабеті 2 типу/ М.В. Гребеник, Ю. В. Гончарук// Запорізький медичний журнал. - 2022. - Т. 24, № 3(132). - С. 273-278.

 • Гребеник М.В. Особливості ремоделювання міокарда у хворих із фібриляцією передсердь і супутніми артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2-го типу. / М.В. Гребеник, Ю. В. Гончарук //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2022. - № 1. - С.75-80.

 • Kotsiuba O. Lipid disoders in hypertensive patients with diastolic dysfunction and asymptomatic hyperuricemia / O.Kotsiuba, M. Hrebenyk, N.Yarema, S.Lypovetska // PhOL. – 2021. – vol.3. – p. 1875-1883.

 • Zhehestovska D. V. Diagnostic and prognostic utility of the platelet parameters in patients with acute myocardial infarction/ D. V. Zhehestovska, M. V. Hrebenyk– Journal of Education, Health and Sport .– 2021 – V.11(03). – Р. 67-76.

 • Гребеник, М.В., Результати гістологічного аналізу тромбів, отриманих під час перкутанного коронарного втручання: морфологічні та клінічні паралелі/ М.В. Гребеник, Д.В. Жегестовська, З.М. Небесна, С.Б. Крамар //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2021. – V.1 – Р. 53–59.

 • Жегестовська Д.В. Прогностичний потенціал лейкоцитарних показників у контексті госпітальної смертності серед пацієнтів із гострим інфарктом міокарда/ Д.В. Жегестовська, М.В. Гребеник// Проблеми безперервної медичної освіти та науки. – 2021. – V 42(2). – Р. 22-27.

 • Zhehestovska, D.V. Diagnostic utility of leukocyte parameters in the patients with acute myocardial infarction/ D.V. Zhehestovska, M.V. Hrebenyk -International Journal of Medicine and Medical Research. – 2020 – V.6(2). – Р. 16–21.

 • Hrebenyk Marian V. Imakt of different angiotensin - converting inhibitors on outcomes of post -miocardial infarction patients /Marian V. Hrebenyk, Larysa Yu. Bidovanets/ Wiadomości Lekarskie. - 2020. - №3 (tom LXXIII). - P.555-560.

 • Hrebenyk M. Primary hyperaldosteronism presenting as recurrent polymorphic ventricular tachycardia/M. Hrebenyk, R. Komorovsky, T. Bidovanets. (RCDD code: VI‑2) Journal of Rare Cardiovascular Diseases. - 2019. - №1 (Volume 4). - P.26–30.

 • Гребеник М.В. Клінічне значення визначення Nt pro-BNP у хворих на гострий інфаркт міокарда: аналіз даних літератури та власні спостереження/М. В. Гребеник, Л. Ю. Бідованенць, Вісник наукових досліджень. - 2018. - №3 (90). - С.26–29.

 • Гребеник М. В. Прихильність до довготривалої вторинної профілактики після інфаркту міокарда/М.В. Гребеник, О.І. Левчик //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. - 2018. - №1 (75). - С. 18–23.

 • Гребеник М.В. Инфаркт миокарда среди женщин – данные локального регистра: анализ факторов риска, особенности течения острого периода и выживаемость/, Л.И. Зелененька, Л.В. Зоря, С.М. Маслий // Georgian Medical News. – 2018. – No10 (283). – С.69-72.

 • Гребеник М.В. Особливості перебігу післяінфарктного періоду у пацієнтів із коморбідністю, які перенесли перкутанне коронарне втручання/М.В. Гребеник, О.І. Левчик // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. -2018. - №2 (34). – С. 42-47.

 • Гребеник М.В. Прихильність жінок до довготривалої вторинної профілактики після інфаркту міокарда/М.В. Гребеник, О.І. Левчик, О.І. Коцюба, В.Р. Микуляк, Л.Ю. Бідованець, В.А. Дударенко // Вісник наукових досліджень. – 2018. - №1 (90). – С.21-25.

 • Гребеник М.В. Клінічний досвід фармакотерапії аритмій : фокус на етацизин – ефективність і профіль безпечності /М. В. Гребеник, С.М. Маслій // Український кардіологічний журнал. – 2017. - № 6. – С.96-103.

 • Гребеник М.В. Досвід організації навчання в інтернатурі /М.В.Гребеник, Т.Б. Лазарчук, О.І. Криськів // Медична освіта. – 2016. – №4. – С.37-40.

 • Гребеник М.В. Особливості корекції діастолічної дисфункції лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу з гіперурикемією/М.В. Гребеник, О.І. Коцюба // Ліки України. – 2016. - № 3 (199). – С.72-75.

 • Гребенык М.В. Диастолическая дисфункция левого желудочка у больных гипертонической болезнью с гиперурикемией и ее коррекция комбинированной антигипертензивной терапией /М.В. Гребеник, О.І. Коцюба // MEDICUS. International medical journal. – 2016. – № 3 (9). – С.56-64.

 • Гребеник М.В. Оптимізація лікування діастолічної серцевої недостатності у пацієнтів із гіпертонічною хворобою в умовах коморбідності з гіперурикемією/М.В. Гребеник, О.І. Коцюба // Вісник наукових досліджень. – 2016. - № 3 (84). – С.11-13.

 • O. Kotsyuba. Diagnostic significance of nt-probnp and the left atrium size in different types of diastolic dysfunction of the left ventricle in patients with arterial hypertension / M. Hrebenyk, N. Yarema, A. Balaban // Journal of Hypertension. – 2015. – Vol.33. – e-Supplement 1. – e336. (PP.22.22).

 • Гребеник М.В. Шляхи підвищення мотивації до професійного росту у лікарів загальної практики-сімейної медицини /М.В.Гребеник, С.Є.Шостак, Я.М.Кіцак, Л.М.Романюк, В.М.Творко.// Сімейна медицина. – 2014. – №5. – С.149-151.

 • Гребеник М.В. Летальність та смертність протягом одного року у хворих на інфаркт міокарда в умовах поліморбідності / Л.І. Зелененька, В.Р. Микуляк, О.Т. Люта, Б.І. Степанчук // Український кардіологічний журнал. – 2014. - №4. – С.93.

 • Гребеник М.В. Оцінка індексу коморбідності у хворих на гострий інфаркт міокарда / М.В.Гребеник, О.Т.Люта, В.Р.Микуляк // Вісник наукових досліджень. – 2014. № 2. – С.14-15.

 • Гребеник М.В. Горизонти співпраці НМАПО імені П.Л. Шупика та ТДМУ імені І.Я. Горбачевського / М.В. Гребеник, О.Р. Боярчук // Медична освіта. – 2013. – № 4. – С. 27-29.

 • Гребеник М.В. Влияние L-аргинина на количество циркулирюющих эндотелиоцитов крови у больных с острым инфарктом миокарда / М.В.Гребеник, В.Р.Микуляк // Журнал Гродненского государственного медицинского университета. – 2013. – № 3 (43). – С. 62-64.

 • Гребеник М.В. Метаболічна терапія при гострому інфаркті міокарда: обґрунтування, реалії і перспективи застосування / М.В.Гребеник, В.Р.Микуляк // Вісник наукових досліджень. – 2013. - № 2. – С. 36-38.

 • Гребеник М.В. Динаміка рівня оксиду азоту у хворих на гострий інфаркт міокарда на фоні комплексної терапії із застосуванням L-аргініну / М.В.Гребеник, В.Р.Микуляк, Л.В. Зоря // Буковинський медичний вісник. – 2013. – Т. 17, № 3 (67). – Ч. 2. – С.142-144.

 • Гребеник М.В. Взаємозв’язок між вихідною частотою скорочень серця та перебігом гострого періоду інфаркту міокарда, його віддаленим прогнозом у хворих із супутнім ХОЗЛ /М.В.Гребеник, С.М.Маслій, В.Р.Микуляк, О.І.Коцюба // Український кардіологічний журнал. – 2012. – Додаток 1. – С.110-11

 • Гребеник М.В. Атестація лікарів: акцент на безперервність освіти / М.В.Гребеник, О.М.Масик, О.Р.Боярчук // Медична освіта. – 2012. –№ 1. – С. 120-123.

 • Гребеник М.В. Первинна спеціалізація (інтернатура) «загальна практика – сімейна медицина»: реалії сьогодення і перспективи розвитку / М.В.Гребеник, О.І.Криськів, С.Є.Шостак, О.М.Масик // Медична освіта. – 2012. –№ 1. – С. 162-164.

 • Коцюба О.І. Особливості впливу вальсартану і лізиноприлу на вегетативну і діастолічну дисфункцією у пацієнтів із гіпертонічною хворобою / О.І.Коцюба, М.В.Гребеник, Н.І.Ярема // Вісник наукових досліджень. – 2012. - №2. – С.132-134.

 • Швед М. І. Диференційовані методи корекції післяінфарктного ремоделювання серця у хворих на артеріальну гіпертензію в умовах хронічної бронхіальної обструкції / М.І.Швед, М.В.Гребеник, Р.Р.Коморовський, С.М.Маслій // Артериальная гипертензия. – 2011. – № 1 (15). – С.92-99.

 • Гребеник М. В. Стабільна стенокардія і метаболічний синдром: клініко-діагностичні паралелі / М. В. Гребеник, В. Р. Микуляк, А. В. Базилевич // Ліки України. -2010. - № 4. – С. 19-21.

 • Гребеник М.В. Деонтологічні аспекти практичної роботи лікарів-інтернів та субординаторів терапевтичного профілю / М.В.Гребеник, О.І.Криськів, Л.С.Бабінець, В.М. Творко // Медична освіта. – 2010. – № 4. – С.33-35

 • Гребеник М.В. Розриви серця – хірургічна проблема невідкладної кардіології / М.В.Гребеник // Шпитальна хірургія. – 2010. – № 4. – С. 81-84

 • Гребеник М.В. Досвід застосування тромболітичної терапії при гострому коронарному синдромі в умовах міського центру невідкладної кардіологічної допомоги / М.В.Гребеник, В.В.Кміта, Б.І.Степанчук, Б.В.Назвальський // Вісник наукових досліджень. – 2010. - № 4. – С. 27-28

 • Барна О. М. Лікування артеріальної гіпертензії у жінок у перименопаузі: сучасні підходи відповідно до існуючих керівництв / О. М. Барна, М. В. Гребеник, О. І. Портна, О. А. Карапетян // Ліки України. – 2010. – № 3 (12). – С. 9-11

 • Ярема Н.І. Особливості лікування хворих на гіпертонічну хворобу з діастолічною серцевою недостатністю із супутнім остеопорозом / Н. І. Ярема, М. В. Гребеник, О. І. Ярема. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2010. – № 1. – С.148-153.

 • Гребеник М. В. Нове положення про атестацію лікарів: перший досвід запровадження та міркування з удосконалення / О. М. Масик, О. Є. Самогальська, Т. Б. Лазарчук, Є. Ф. Бузько // Медична освіта. – 2010. - № 2. – С.146-149.

 • Гребеник М. В. Сучасні підходи до організації навчального процесу на кафедрі терапії сімейної медицини факультету післядипломної освіти (ФПО) / М. В. Гребеник, О. Є. Самогальська, Т. Б. Лазарчук, О. М. Масик // Медична освіта. – 2010. – № 1. – С.68-71

 • Диференційовані методи корекції післяінфарктного ремоделювання серця у хворих на артеріальну гіпертензію в умовах хронічної бронхіальної обструкції / М.І.Швед, М.В.Гребеник, Р.Р.Коморовський, С.М.Маслій // Український кардіологічний журнал. – 2010. Додаток 1. – С.81-89.

 • Швед М.І. Роль лівого передсердя в аритмогенезі у хворих на інфаркт міокарда із супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень / М.І. Швед., С.М. Маслій , М.В. Гребеник, Н.М. Вівчар // Вісник наукових досліджень. – 2009. – № 4 (57). – С.49-51.

 • Гребеник М. В. Спосіб зменшення проявів післяінфарктного ремоделювання серця в умовах хронічної бронхіальної обструкції : Реєстр № 103/28/08 // Реєстр галузевих нововведень – 2008. – № 28-29. – С. 72-74.

 • Мисула І. Р..Ефекти валкіонтерапії у хворих на ішемічну хворобу серця з гіперліпідемією / І. Р. Мисула, Л. В. Левицька, В.Б Коваль, М.В. Гребеник, Н.Я. Брикса, М. В. Гнатко, С. С. Калайджан-Савчук, Т. Т. Гак, К. С. Романишин, Н.І. Ярема // Вісник наукових досліджень. – 2008. – № 4. – С. 46-47

 • Гребеник М. В. Стратифікація ризику хворих на інфаркт міокарда із супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень за даними спостереження протягом 15 років. / М. В. Гребеник // Український кардіологічний журнал. – 2008. – № 6. – С. 8-14.

 • Гребеник М. В. Прихильність до тривалої диференційованої фармакологічної вторинної профілактики інфаркту міокарда хворих на хронічне обструктивне захворювання легень. / М. В. Гребеник // Ліки України. – 2008. - № 8. – С. 89-95.

 • Гребеник М. В. Проаритмогенна активність міокарда в процесі післяінфарктного ремоделювання серця у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень. / М. В. Гребеник // Вісник наукових досліджень. – 2008. - № 3. – С. 38- 43.

 • Гребеник М.В. Лікування гострого коронарного синдрому і вторинної профілактики інфаркту міокарда за останні 10 років на прикладі кардіодиспансерного відділення /М.В. Гребеник // Буковинський медичний вісник. – 2008. – Т. 12, № 2. – С. 67 – 69.

 • Гребеник М.В. Алгоритм діагностики хронічного обструктивного захворювання легень у хворих на гострий інфаркт міокарда/ М.В. Гребеник // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2008. - № 1. – С. 22-27.

 • Гребеник М.В. Методика оцінки якості життя при поєднаній патології/М.В. Гребеник// Медична освіта. – 2008. - № 1. – С.58-63.

 • Гребеник М.В. Диференційований підхід до тривалої вторинної профілактики інфаркту міокарда у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень /М.В. Гребеник// Вісник наукових досліджень. – 2008. - № 1. – С. 11-14.

 • Швед М.І. Вплив артеріальної гіпертензії на ре моделювання серця у хворих на інфаркт міокарда /Швед М.І, Гребеник М.В., Коморовський Р.Р. // Вісник СумДУ. Серія Медицина. – 2008. - № 1. – С. 143-148.

 • Гребеник М.В. Особливості післяінфарктного ремоделювання серця у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень та артеріальну гіпертензію/М.В. Гребеник // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - 2007. - № 2. – С. 74-80.

 • Гребеник М.В.Вплив ß-адреноблокаторів на післяінфарктне ремоделювання серця у хворих на інфаркт міокарда із супутнім хронічним обструктивним захворюванням легенів/ М.В. Гребеник // Ліки України. – 2007. - № 115-116. – С. 73-75

 • Гребеник М.В. Фактори ризику, летальність та виживання хворих на інфаркт міокарда із супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень/М.В. Гребеник // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2007. -№ 3. – С. 30-35.

 • Гребеник М.В. Особливості клінічного перебігу, ускладнень та віддалених наслідків інфаркту міокарда у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень/М.В. Гребеник // Буковинський медичний вісник. - 2007. - № 4 .– С.28-33.

 • Гребеник М.В. Особливості післяінфарктного ремоделювання лівого передсердя у хворих із супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень/ М.В. Гребеник// Галицький лікарський вісник. - 2007. – Т. 14, № 3. – С. 20-26.

 • Швед М.І.Післяінфарктне ремоделювання лівого передсердя у хворих із супутнім ХОЗЛ / М.І. Швед, М.В. Гребеник, Р.Р. Коморовський // Український кардіологічний журнал. - 2007. - № 5. – С. 240-241.

 • Швед М.І. Інфекційний ендокардит: механізми розвитку, діагностика, лікування /М.І. Швед, М.В. Гребеник//Ліки України. -2006.-№105.-С.12-15.

 • Гребеник М.В. Гострий коронарний синдром, бронхіальна обструкція - конкурентні стани чи маски онкопатології? /М.В. Гребеник//Вісник наукових досліджень. –2004.-№3. –С37-39.

 • Using thermography for diagnosis in patients with degenerative joint disease/ M. Shved, M. Hrebenyk., S. Smijan //Data of Scientifiс Research. -1995. -N 2.- P. 29-33.

 • Швед Н.И. Дифференцированное применение естественных и преформированных физических факторов на санаторном этапе реабилитации больных полиостеоартрозом /Н.И. Швед, Е.В. Бойко., М.В. Гребеник и др. //Актуальные вопросы военной медицины: Сб. научн. трудов врачей Прикарпатского военного округа: Львов; 1993. -Вып.6. -С.93-95.

 • Бакалюк О.И. Влияние антиоксидантов на неспецифический компонент воспаления у больных ревматоидным артритом /О.И. Бакалюк, Н.И. Швед, М.В. Гребеник и др. //Врачебное дело. -1992.-N 3.-С.72-74.

 • Гребеник М.В. Использование термографических и иммунных показателей при выборе адекватного лечения больных ревматоидным артритом и деформирующим артозом / Н.И. Швед, М.В. Гребеник, С.И. Белозецкая, В.М. Корнацкий //Врачебное дело. -1992. -N 3.-С.26-29.

 • Швед Н.И. Наблюдения посттравматического геморрагического васкулита //О.И. Бакалюк, Н.И. Швед, М.В. Гребеник //Врачебное дело.-1992.-N3.-С.94-97.

 • Гребеник М.В. Обоснование к комплексному применению водотеплолечения в целях профилактики факторов риска ишемической болезни сердца. //Курортология и физиотера-пия: Респ. Межвед. сб. /Ред.кол.: Г.А.Горчакова (отв. ред.) и др.; МЗ УССР -К.: Здоров'я, 1991. Вып. 24. -С.59-62.