Прiоритетними напрямками наукової роботи кафедри є розробка i вивчення сучасних методiв дiагностики i лікування захворювань органiв травлення i серцево-судинної систем.

Наукова робота кафедри терапії і сімейної медицини включає планування та виконання дисертаційних робіт, виконання кафедральних і міжкафедральних науково-дослідних робіт, організацію та участь у проведенні всеукраїнських і міжнародних наукових форумів, підготовку наукових робіт лікарів - інтернів.

Сьогодні на кафедрі виконуються 4 кандидатські дисертації.

На захисті кандидатської дисертації асистента О.І.Коцюби (2017 рік)

Колективом кафедри за останні десятиріччя отримано понад 15 патенти на винаходи, а також понад 10 свідоцтва на раціоналізаторські пропозиції, опубліковано близько 600 наукових праць у журналах і збірниках статей, зокрема за 2016-2018 н.р. опубліковано понад 25 статей, зокрема у фахових виданнях - 10, виданнях з індексом Scopus – 1, опубліковано 40 тез, в тому числі закордоном.

Рисунок 1

Рисунок 2

На рисунку 1. Авторське право на твір. Автор - Гребеник Мар'ян Васильович. "Концептуальне обгрунтування критеріїв клінічного прогнозу у хворих із післяінфарктним ремодулюванням серця при хронічній бронхіальній обструкції та системній артеріальній гіпертензії" (2008 рік).

На рисунку 2. Посвідчення про раціоналізаторську пропозицію. Автори: Бабінець Лілія Степанівна, Криськів Ольга Іванівна. "Удосконалення схеми диспансерного спостереження за хворими на хронічний панкреатит в умовах поліклініки та/або амбулаторії лікаря загальної практики - сімейної медицини" № 039 (14.12.2004 рік).

Співробітники кафедри виступають з доповiдями на зарубiжних, вітчизняних та обласних наукових форумах.

Викладачі кафедри обмінюються досвідом роботи з працівниками інших навчальних закладів під час Всеукраїнської навчально-наукової конференції “Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладах України ІІІ-ІV рівнів акредитації”.

Щорічно, на чолі із завідувачем кафедри, співробітники беруть участь у Конгресі кардіологів.

День аритмології на Тернопільщині (2018 рік)

Асоціація аритмологів України (2018 рік)

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики, лікування і профілактики коморбідної патології в практиці сімейного лікаря» (2017 рік)

Кафедра завершила участь у міжкафедральній НДР 0113U001244 «Коморбідні стани в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря: предиктори розвитку, рання діагностика, профілактика і лікування», яка тривала з 2013 до 2017 роки.

На даний час почали працювати над новою міжкафедральною роботою: “Комплексний підхід до контролю симптомів, безпосереднього і віддаленого прогнозу в умовах коморбідної патології в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря".

Із 1979 року - із часу започаткування факультету удосконалення лікарів (ФУЛ) Тернопільського медичного інституту, на базі Тернопільської обласної клінічної лікарні де була організована кафедра терапії, під керівництвом першого завідувача професора С.Г.Вайнштейна, активно велася наукова робота. У 1979 році співробітниками кафедри та інституту органічного синтезу АН УРСР розроблені і впроваджені у практичну медицину методи локального лікування пептичних виразок – нанесення біологічних пломб клеєм КЛ-3 та запатентованиго препарату “Адгенол”. Наукові розробки щодо лікування синдрому подразненої товстої кишки та ентероколопатій при ожирінні та цукровому діабеті викладений в монографії проф.С.Г.Вайнштейна і асист. О.М.Масика “Харчові волокна” (1983) та двох кандидатських дисертаціях.

У 90-х роках основна наукова увага колективу сконцентрована на дослідженні етіопатогенетичної ролі гелікобактеру пілорі у розвитку запалення слизової оболонки гастродуоденальної зони та пептичного виразкування, а також проблемах діагностики і лікування хронічного панкреатиту, хронічного холециститу і хронічного пієлонефриту. Результати вивчення етіопатогенетичних механізмів розвитку пептичної виразки і запропоновані на цих підставах комплексні терапевтичні підходи грунтовно висвітлені у докторських дисертаціях Ф.А. Звершхановського “Свободнорадикальное окисление липидов и антиоксидантная система при гастродуоденальных изьязвлениях” (1990) та Є.М. Стародуба “Нові підходи до етіології, патогенезу і терапії виразкової хвороби” (1991), а також у кандидатських дисертаціях М.Є. Гаврилюка і О. Є. Самогальської (1993 р., науковий керівник проф. Є.М.Стародуб). Результати досліджень патогенетичних механізмів розвитку хронічного пієлонефриту, хронічного халециститу і хронічного панкреатиту, а також можливостей фізіотерапевтичного та медикаментозного впливу на патологічні процеси лягли в основу кандидатських дисертацій Л.П.Мартинюк (1994 р.), Н.А. Хабарової (1999 р.) та Т.Б.Лазарчук (2000 р.), виконаних також під керівництвом професора Є.М.Стародуба. До 2000 року в рамках кафедральної НДР “Антимікробна терапія хронічних захворювань гастродуоденальної зони” вивчено і впроваджено у практичну медицину понад 10 раціональзаторських пропозицій щодо діагностики і лікування виразкової хвороби, хронічного панкреатиту, хронічного пієлонефриту, оформлено інформаційні листи, патенти на винаходи.

Розширення технічних можливостей медичної академії і вихід на европейський рівень організації досліджень дозволив вивчити деякі системні зміни при захворюваннях гастродуоденальної та гепатобіліарної – зокрема стан кісткової системи. У рамках НДР “Остеопенія, остеопороз при хронічних захворюваннях гастродуоденальної і гепатобіліарної зони у дорослих, методи їх корекції”, що розпочалася у 2001 році, вивчено стан мінеральної щільності кісток при хронічних захворюваннях печінки, нирок та органів гастродуоденальної зони. Результати дослідження лягли в основу докторських дисертацій Л.П. Мартинюк (2005 рік, науковий консультант проф. С.І. Сміян) та О.Є Самогальської (2007 рік, науковий консультант проф. Є.М.Стародуб), а також кандидатських дисертацій О.С.Усинської, І.Б.Панькова, Б.А.Локая, В.В.Василюка, виконаних під керівництвом професора Є.М.Стародуба. За цей період часу працівниками кафедри опубліковано понад 180 робіт як в українських (переважно), так і у зарубіжних медичних виданнях (Бельгія, Словенія, США, Данія, Франція тощо)

Науковці кафедри брали активну участь у роботі науково-практичних коференцій різного рангу, виступаючи з усними та стендовими доповідями як у своїй Alma mater, так і в інших ВНЗ України (Київ, Дніпропетровськ, Одеса, Полтава, Харків тощо), а також за кордоном (Іспанія, Німеччина, Словенія). Отримано 5 патентів на винахід, оформлено 4 раціоналізаторські пропозиції.

Професор М.В.Гребеник на щорічній раді експертів (2016 рік)

З 2006 року основним науковим напрямком роботи кафедри терапії і сімейної медицини ФПО є вивчення хронічних захворювань печінки у рамках фрагменту комплексної НДР "Особливості клінічного перебігу і лікування поєднаної хронічної вірусно-алкогольної патології печінки", яка виконувалася сумісно із кафедрами інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними захворюваннями та пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії медичного факультету ТДМУ імені І.Я.Горбачевського і була завершена у 2008 році. У рамках цієї теми виконано і подано до офіційного захисту кандидатська робота заочного аспіранта кафедри Н.Олійник (науковий керівник проф. Є.М.Стародуб) і розпочалося виконання кандидатської дисертації аспіранта кафедри Н.Лобанець (науковий керівник проф. О.Є.Самогальська), яке продовжиться наступними роками у межах комплексної НДР "Клініко-патогенетичне обгрунтування нових технологій при цирозах печінки вірусного походження". Результати роботи по вивченню шляхів розвитку хронічного ураження органів гепатобіліарної системи і досвіт використання етіопатогенетично обгрунтованних методів лікування висвітлені у понад 15 роботах, опублікованих у фахових виданнях, а також у 21 тезах доповідей на науково-практичних конференціях різного рангу, а також терапевтичних конгресах, з'їзді терапевтів, впроваджені у роботу гастроентерологічних та терапевтичних відділень медичних закладів Тернопільської, Рівненської, Хмельницької областей. Солідний науковий досвід існування кафедри кардіології ФПО як самостійної одиниці оформлений у 5 кандидатських (Р.О.Сабадишина, Н.І.Яреми, І.М.Герасимець, В.А.Скибчика, О.М.Барни) і 1 докторської дисертаціях (Р.О. Сабадишина), присв'ячених надзвичайно актуальним проблемам ішемічної хвороби серця та артеріальної гіпертензії. У подальшому викладачами кафедри кардіології стали Р.О.Сабадишин, Н.І.Ярема і О.М.Барна.

З 1997 року, після приєднання кафедри кардіологіі до кафедри терапії ФПО, наукові інтереси значно розширилися. Паралельно із гастроентерологічним активно розробляється і кардіологічний науковий напрямок під керівництвом професора Б.І.Рудика. Естафету вивчення ішемічної хвороби серця перейняв аспірант кафедри терапії ФПО Ю.С. Прохоровський, який захистив дисертацію на ступінь кандидата мед наук у 2005 році (науковий керівник проф. Б.І.Рудик) і сьогодні віддано працює на ниві практичної медицини.

Професор М.В.Гребеник працює над статтею (2016 рік)

З 1997 року, після приєднання кафедри кардіології до кафедри терапії ФПО, наукові інтереси значно розширилися. Паралельно із гастроентерологічним активно розробляється і кардіологічний науковий напрямок під керівництвом професора Б.І.Рудика. Естафету вивчення ішемічної хвороби серця перейняв аспірант кафедри терапії ФПО Ю.С. Прохоровський, який захистив дисертацію на ступінь кандидата мед наук у 2005 році (науковий керівник проф. Б.І.Рудик) і сьогодні віддано працює на ниві практичної медицини.

З 2004 року в рамках комплексних НДР "Вторинний остеопороз: патогенетичні механізми формування та прогресування, клініко-інструментальні та біохімічні маркери ранньої діагностики, профілактики та лікування" (2004-06 рр.) та "Вторинний остеопороз: вивчення взаємозвязків між ступенем порушення функції органів і систем, методами лікування та темпами прогресування втрати кісткової маси та створення адекватних профілактично-лікувальних програм" (2007-09 рр.) доцентом Н.І.Яремою під керівництвом проф. Б.І.Рудика і член-кор. АМН України, проф. В.М.Коваленка виконана і подана до офіційного захисту докторська дисертація, присвячена проблемам есенціальної гіпертензії і асоційованими з нею порушеннями мінеральної щільності кісток.

У 2008 році захищено 3 магістерські роботи з фаху "Внутрішні хвороби" – Н.Карпенко (керівник проф. О.Є.Самогальська), В.Скрипець (керівник проф.О.М.Масик), О.Ярема (керівник проф. Б.І.Рудик).

За 2003 - 2008 роки на кафедрі було підготовлено ще 4 клінічних ординаторів, 5 магістрів. Матеріали досліджень опубліковано у понад 55 роботах у вітчизняних і зарубіжних фахових виданнях, отримано 3 міжнародних гранти, зроблено понад 18 доповідей на наукових конференціях і Українських з’їздах, 1 – за кордоном (Мілан, Італія, 2007), отримано деклараційний патент України, видано інформаційний лист, оформлено 12 актів впровадження в лікувальних закладах України. Спільно з науково-дослідним інститутом кардіології імені М.Д.Стражеска видано 3 методичних рекомендації МОЗ України по застосуванню антагоністів кальцію в кардіології і лікуванню хронічної серцевої недостатності.

У 2008 р. завершено планову наукову роботу кафедри: “Особливості клінічного перебігу, діагностики і лікування поєднаної хронічної вірусно-алкогольної патології печінки”, вивчалися порушення мінеральної щільності кісток при хронічних захворюваннях печінки, які лягли в основу понад 250 наукових робіт, що публіковувалися в українських і в зарубіжних медичних виданнях (Бельгії, Словенії, США, Данії, Франції тощо), а також висвітлювалися у виступах на науково-дослідних конференціях у багатьох містах України (Києві, Дніпропетровську, Одесі, Полтаві, Харкові тощо).

Наукова кардіологічна тематика кафедри була пов’язана з артеріальною гіпертензією, ішемічною хворобою серця і хронічною серцевою недостатністю. Результати вивчення показників мінеральної щільності кісткової тканини та порушень ліпідного профілю стали основою докторської дисертації Н.І.Яреми “Особливості перебігу та лікування хворих на артеріальну гіпертензію жінок з порушеннями мінеральної щільності кісткової тканини та дисліпідемією в постменопаузальному періоді” (2010 р.). Інший науково-практичний напрямок кафедри стосувався гастроентерологічної тематики. За період 2007-2011 рр. було захищено 1 докторську дисертацію (Самогальської О.Є. “Сучасні аспекти патогенезу, діагностики і лікування цирозів печінки” (2007 р.). та 2 кандидатські (Олійник Н.М. “Клініко-патогенетичне обгрунтування варіантів комплексної терапії цирозу печінки” (2009р.), Лобанець Н.В. “Незалежні предиктори смертності при алкогольних цирозах печінки, шляхи оптимізації медикаментозної терапії” (2011 р.).

З 2009 до 2013 року колектив кафедри працює над новою НДР «Клініко-патогенетичне обгрунтування нових лікувальних технологій при актуальних інфекційних і паразитарних хворобах», за результатами проведеної роботи опубліковано 90 статей, 77 тез, отримано 3 патенти.

У жовтні 2011 року, проф. Гребеник М.В. разом з професорами кафедри поліклінічної справи ділились досвідом роботи НПЦПМСД на ІІІ з’їзді сімейних лікарів в м. Дніпропетровськ. Доповідь викликала великий інтерес і зацікавлення аудиторії до представлених матеріалів, а стенд був визнаний лауреатом конкурсу стендових доповідей.

Також, члени колективу кафедри відвідують університети нашого регіону для обміну досвідом у сфері розвитку сімейної медицини. В 2015 році відбувся візит до Ужгородського Національного Університету.

Проф.М.В.Гребеник, доц.С.Є. Шостак, ас. В.А. Дударенко та колега із ДВНЗ "УжНУ" (Ужгород, 2015 рік)

Знайомство із закладами ПМСД Закарпатської області (Ужгород, 2015 рік)