Наукові публікації професора Н.Р.Сохор.

 • Sokhor, N. R. A case report of neuromyelitis optica spectrum disorder with lesions of the medulla oblongata /N. R. Sokhor, O. R. Yasniy // Zhurnal Nevrologii i Psikhiatrii Imeni SS Korsakova. - 2022. - No.122(3). - р. 121-125.

 • Sokhor N. Ischemic stroke subtypes: Some aspects of apopptosis in acune phase of brain infarction/ N. Sokhor, S.Shkrobot L.Milevska-Vovchuk, O.Venger, O.Yasniy. // Romanian Journal of Neurology. - 2019. - Volume XVIII, N 4. – C. 174-181.

 • Shkrobot S. I. Clinical Laboratory Predictors of the Outcome of the Acute Period of Atherothrombotic Ischemic Stroke/ S. I. Shkrobot, N. R. Sokhor, and L. S. Milevska-Vovchuk / Neuroscience and Behavioral Physiology. - 2018. - No. 8 (48). - р. 45 -50.

 • Shkrobot S. I. Clinical neurological characteristics of ischemic stroke subtypes in acute phase / S. I. Shkrobot, N. R. Sokhor, L. S. Milevska-Vovchuk, I. Ya. Krynetska, M. I. Marushchak, L. V. Shkrobot, O. R. Yasnij // Запорожский медицинский журнал. - 2018. - Т. 20, № 1. - С. 41-46 .

 • Шкробот С.И. Клинико-гемодинамические особенности течения острого периода гемодинамического ишемического инсульта/С.И. Шкробот, Н. Р. Сохор, Л.С. Милевска-Вовчук, Л.В. Шкробот // Georgian Medical News.- 2017. - № 2(263). – С. 35-43.

 • Shkrobot S.I. Cytokine status’ pattern in acute period of ischemic stroke subtypes / S.I.Shkrobot, N.R. Sokhor, L.S.Milevska-Vovcuk, L.V.Shkrobot// Zaporozhye medical journal. - 2017. - (Volume 19) No 3. - p. 293-297.

 • Шкробот С.И. Клинико-лабораторные предикторы исхода острого периода атеротромботического ишемического инсульта/С.И. Шкробот, Н. Р. Сохор, Л.С. Милевска-Вовчук // Журнал неврологии и психиатрии им. CC Корсакова. - 2017. – Том 117 (Випуск 3-2). - С. 26-30.

 • Сохор Н.Р. Вміст стабільних метаболітів оксиду азоту та ендотеліну-1 при різних підтипах ішемічного інсульту /Н. Р. Сохор, С. І. Шкробот, О. Р. Ясній. // Вісник наукових досліджень. – 2016. – №1. – С. 84-88.

 • Сохор Н.Р. Предиктори геморагічної трансформації при кардіоемболічному ішемічному інсульті / Н. Р. Сохор, С. І. Шкробот, М. С. Мисула, О. Р. Ясній // Scientific Journal «ScienceRise: Medical Science». – 2016. – №6/2. – С. 26-32.

 • Долженко М.М. Патогенетичні чинники та клініко-функціональна характеристика хворих на артеріальну гіпертензію після перенесеного ішемічного інсульту /М.М. Долженко, Л.М. Грубяк, Н.Р. Сохор // Ліки України. – 2016. – №1 (26). – С. 39-43.

 • Долженко М. М. Морфофункціональний стан екстракраніальних артерій у хворих на артеріальну гіпертензію після перенесеного ішемічного інсульту / М. М. Долженко, Л. М. Грубяк, Н. Р. Сохор // Український кардіологічний журнал. - 2016. - № 5. - С. 44-50.

 • Долженко М.М. Морфо-функціональний стан серця та центральної гемодинаміки у хворих на артеріальну гіпертензію після перенесеного ішемічного інсульту / ММ Долженко, ЛМ Грубяк, НР Сохор // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. ПЛ Шупика. – 2016. – Випуск 25. – С. 175-187.

 • Сохор Н.Р. Активність каспази-3 та катепсину D при різних підтипах ішемічного інсульту / Н. Р. Сохор, С. І. Шкробот, О. Ю. Бударна, О. Р. Ясній // Scientific Journal «ScienceRise: Medical Science». – 2015. – №6/4 (11). – С.18-24.

 • Сохор Н.Р. Деякі особливості гострого періоду атеротромботичного ішемічного інсульту у гострому періоді/ Н.Р. Сохор // Вісник наукових досліджень. 2015. – №2. – С. 64-67.

 • Сохор Н.Р. Клініко-гемодинамічні особливості різних підтипів ішемічного інсульту у гострому періоді /Н.Р. Сохор // Український вісник психоневрології. – 2015. – Том 23, випуск 2 (83). – С.26-31.

 • Сохор Н.Р. Порівняльна характеристика параметрів церебрального кровотоку у гострому періоді різних підтипів ішемічного інсульту/ Н.Р. Сохор // Вісник наукових досліджень. – 2015. – №3. – С. 18-21.

 • Сохор Н.Р. Морфометричні показники серця у гострому періоді лакунарного інсульту/ Н.Р. Сохор // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2015. – №2. – С. 114-118.

 • Сохор Н.Р. Активність катепсину D у гострому періоді ішемічного інсульту /Н.Р. Сохор, С.І. Шкробот,О.В. Кулак, О.Р. Ясній// Буковинський медичний вісник. – 2014. – Том 18, №3 (71). – С. 140-144.

 • Сохор Н.Р. Активність різних підтипів супероксиддисмутази у гострому періоді ішемічного інсульту /Н.Р. Сохор, С.І. Шкробот, О.Ю. Бударна, А.М. Мусієнко // Буковинський медичний вісник. – 2014. – Том 18, №4 (72). – С. 147-151.

 • Сохор Н.Р. Мітохондріальна дисфункція у гострий період ішемічного інсульту / Н.Р. Сохор, С.І. Шкробот // Український неврологічний журнал. – 2014. – №3-4. – С. 22-27.

 • Сохор Н.Р. Можливості корекції психоемоційних порушень у пацієнтів із розсіяним склерозом/ Н. Р. Сохор, О. Ю. Бударна, О. Р. Ясній.// Укр. мед. часопис. - 2014. - № 5. - С. 68-70.

 • Сохор Н.Р. Клинико-гемодинамические особенности течения острого периода кардиоэмболического инсульта у больных с фибриляцией предсердий /Н. Р. Сохор // Вестник врача. – 2013. – №4. – С. 153-158.

 • Сохор Н.Р. Активність супероксиддисмутази при різних підтипах ішемічного інсульту у гострому періоді / Н.Р. Сохор// Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. – №2. – С. 168-172.

 • Сохор Н.Р. Чинники, що впливають на вміст активних форм кисню та апоптоз лейкоцитів крові у гострому періоді ішемічного інсульту/ Н.Р. Сохор // Буковинський медичний вісник. – 2013. – Том 17, №4 (68). – С. 135-140.

 • Сохор Н.Р. Зміни вмісту стабільних метаболітів оксиду азоту у гострому періоді ішемічного інсульту / Н.Р. Сохор, С.І. Шкробот, О.Ю. Бударна // Медична хімія. – 2013. – №2. – С. 72-76.

 • Сохор Н.Р. Медіатори запалення у гострому підтипі різних підтипів ішемічного інсульту / Н.Р. Сохор, С.І. Шкробот, О.Р. Ясній // Буковинський медичний вісник. 2013. – Том 17, №1 (65). – С. 126-129.

 • Сохор Н.Р. Чинники, що впливають на вміст прозапальних цитокінів у гострому періоді ішемічного інсульту / , Н.Р. Сохор, С.І. Шкробот, С.Б. Стоян // Клінічна та експериментальна патологія. – 2013. – Том ХІІ, №1 (43). – с. 148-151.

 • Сохор Н.Р. Деякі особливості клітинного імунітету при різних підтипах ішемічного інсульту у гострому періоді /Н.Р. Сохор // Вісник наукових досліджень. – 2013 – №4. – С. 17-19.

 • Сохор Н.Р. Особливості морфометричних показників серця у гострому періоді гемодинамічного ішемічного інсульту / Н.Р. Сохор, С.І. Шкробот, Л.М. Грубяк// Вісник наукових досліджень. – 2013. – №2. – С. 54-56.

 • Сохор Н.Р. Можливість та доцільність реорганізації роботи реєстратури поліклінічних закладів/ Н.Р. Сохор, С.І. Шкробот, Л.М. Грубяк// Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2013. - № 2. – С. 8-11

 • Н.Р. Сохор Морфометричні показники серця як предиктори перебігу ішемічного гемодинамічного інсульту у гострому періоді / Н.Р. Сохор, С.І. Шкробот, Л.М. Грубяк // Міжнародний неврологічний журнал. – 2013. – №5 (59). С. 74– 78.

 • Сохор Н.Р. Церебральна та центральна гемодинаміка у гострому періоді гемодинамічного ішемічного інсульту /Н.Р.Сохор, С.І. Шкробот // Вісник наукових досліджень. – 2013. – №3. – С. 48-50.

 • Сохор Н.Р. Апоптоз лейкоцитів крові при різних підтипах ішемічного інсульту у гострому періоді/ Н.Р. Сохор // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2013. – №2. – С. 181-184.

 • Шкробот С.І. Деякі клініко-гемодинамічні особливості гострого періоду гемодинамічного ішемічного інсульту/С.І. Шкробот, Н.Р. О.Ю. Бударна // Український вісник психоневрології. 2012. - т. 20. - вип. 3(72). – с. 153-154.

 • Шкробот С.І. Диференційований підхід у лікуванні хворих із неврологічними проявами поперекового остеохондрозу /С.І. Шкробот, Н.Р.Сохор. // Міжнародний неврологічний журнал. - №3(25), 2009. – С. 20-26.

 • Шкробот С.І. Нові можливості ноотропної терапії у хворих із дисциркуляторною енцефалопатією/С.І. Шкробот, Н.Р.Сохор, О.Р.Ясній. // Український неврологічний журнал. - №2(11). - 2009. – С. 90-95.

 • Шкробот С.І. Особливості діагностики метастатичного ураження головного мозку /С.І. Шкробот, Н.Р.Сохор, О.Ю.Бударна Л.В.Шкробот, О.Р. Ясній // Український неврологічний журнал. - №4(13). - 2009. – С. 64-69.

 • Шкробот С.І. Препарат «ноофен» у лікуванні астенодепресивних розладів у хворих з церебральними захворюваннями на фоні супутньої патології шлунково-кишкового тракту/С.І. Шкробот, Н.Р. Сохор // Вісник наукових досліджень. № 4, 2006. – С. 34-36.

 • Шкробот С.І. Досвід застосування препаратів „PRO SELENIUM” та кальцеміну у хворих з неврологічними проявами ОХХ/С.І. Шкробот, Н.Р. Сохор // Журнал психиатрии и медицинской психологии, № 21(12), 2004. - С. 140-142.

 • Шкробот С.І. Корекція мембранодеструктивних змін препаратом “pro selenium” у хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу з різною мінеральною щільністю кісткової тканини/С.І. Шкробот, Н.Р. Сохор, Л.І. Колеснікова // Український вісник психоневрології. –2003. – т.11, в.1(34). – С. 24-27.

 • Шкробот С.І. Мінеральна щільність та показники обміну кісткової тканини у хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу/С.І. Шкробот, Н.Р. Сохор, О.С. Островська // Проблеми остеології. – т.6. - № 1-2. – 2003. – С. 131-132.

 • Шкробот С.І. синдром у хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу/С.І. Шкробот, Н.Р. Сохор // Вісник наукових досліджень. –2000. -№ 3. – С.80-82.