На кафедрі терапії і сімейної медицини ФПО в аспірантурі навчаються:

за очною (денною) формою навчання:

ЖЕГЕСТОВСЬКА Діана Володимирівна

ГОНЧАРУК Юлія Віталіївна

БАДЮК Наталія Володимирівна

за очною (вечірньою) формою навчання:

ФІЛЮК Андрій Анатолійович

САС Вадим Вікторович

ЖЕГЕСТОВСЬКА ДІАНА ВОЛОДИМИРІВНА

У 2015 році закінчила ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського» .

Магістр медицини (2017).

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2017 року по 31.08.2021 рік.

Форма навчання: очна (денна).

Тема дисертаційної роботи: «Вплив ендотеліальної дисфункції за даними морфо-функціональних змін тромбоцитів і кількості циркулюючих ендотеліоцитів на перебіг і наслідки гострого коронарного синдрому після коронарних втручань в умовах коморбідності».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Гребеник М.В.

Наукові публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Жегестовська Д., Гребеник М., Мартинюк Л., Зоря Л. Характеристика тромбоцитів у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу // Матеріали ХХІV міжнародного медичного конгресу молодих вчених. - м. Тернопіль (13-15 квітня). – 2020. – С. 10-11.

 • Гребеник М. В., Жегестовська Д. В., Мартинюк Л. П. Перебіг гострого коронарного синдрому у жінок різних вікових груп // Матеріали всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції «Жіноче здоров'я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику». - м. Тернопіль (27-28 лютого). - 2020. - С. 30-31.

 • Жегестовська Д. В. Взаємозв’язок між клініко-електрокардіографічними показниками та рівнем лейкоцитів в периферичній крові хворих з гострим інфарктом міокарда // Матеріали підсумкової LXII науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». –м. Тернопіль (13-14 червня). - 2019. – С. 11.

 • Жегестовська Д. В. Попередній розрахунок об’єму вибірки для оцінки морфологічної характеристики тромбоцитів у хворих із гострим вінцевим тромбозом // Матеріали підсумкової LXI науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – м. Тернопіль (7 червня). - 2018.- с. 24-26.

 • Жегестовська Д., Довгалюк М. Клінічні паралелі гострого інфаркту міокарда та загальної кількості лейкоцитів в периферичній крові // Матеріали ХХІІІ міжнародного медичного конгресу молодих вчених. - м. Тернопіль (15-17 квітня). - 2019. - С. 12.

 • Relationship between electrocardiographic patterns and coronary angiography findings in patients with acute ST elevation myocardial infarction caused by left anterior descending coronary artery occlusion// Zhehestovska D., Grebenyk M./ “Problems of biology and medicine”, Samarkand State Medical Institute, Samarkand, – N 2.1 (95) - 2017. – P. 255-256.

 • Жегестовська Діана, Палихата Мар'яна, Бідованець Лариса. Співвідношення між електрокардіографічними особливостями та даними коронарної ангіографії у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда передньої стінки лівого шлуночка// Матеріали ХХІ міжнародного медичного конгресу молодих вчених. - Тернопіль (24 - 26 квітня). – 2017 – с. 17-18.

Участь у наукових форумах:

 • ХХІV Міжнародний медичний конгрес молодих вчених - Тернопіль (13-15 квітня, 2020 року).

 • ХХІІІ Міжнародний медичний конгрес молодих вчених - Тернопіль, (15-17 квітня, 2019 року).

 • Підсумкова LXII науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» - Тернопіль, (13-14 червня 2018 року).

 • Підсумкова LXI науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» - Тернопіль, (7 червня 2018 року).

 • ХХІ Міжнародний медичний конгрес молодих вчених - Тернопіль, (24-26 квітня, 2017 року).

БАДЮК НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

У 2014 році закінчила ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського» .

Магістр медицини (2016).

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2018 року по 31.08.2022 року.

Форма навчання: очна (денна).

Тема дисертаційної роботи: «Проаритмогенна активність міокарда у хворих на післяінфарктний кардіосклероз в умовах коморбідності: оптимізація діагностики і лікування».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Гребеник М.В.

Наукові публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Гребеник М. В., Маслій С. М., Зелененька Л.І., Бадюк Н. В., Довгалюк М. П. Інфаркт міокарда і фібриляція передсердь: частота, особливості клінічних проявів, ускладнень і наслідків за даними локального реєстру // Аритмологія - 2019. - №2 (30). - С. 44-45.

 • Гребеник М. В, Бадюк Н. В., Лазарчук Т. Б., Довгалюк М. П., Зоря Л. В., Орищин Л. Ю. Частота аритмій у хворих з гострим коронарним синдромом в умовах // Матеріали підсумкової LXII науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – м. Тернопіль (13-14 червня). - 2019. – С. 8.

 • Гребеник М. В., Бадюк Н. В. Інфаркт міокарда, коморбідність і порушення ритму // Матеріали ХХІIІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених – м. Тернопіль (15-17 квітня). - 2019. – С. 6.

 • Гребеник М. В., Довгалюк М. П., Маслій С. М., Зелененька Л. І., Бадюк Н. В. Інфаркт міокарда і порушення ритму серця за даними локального реєстру. // Український кардіологічний журнал.- 2018. №2. - С. 77-7.

 • Слобода М. В., Бадюк Н. В., Маслій С. М. Діастолічна дисфункція лівого шлуночка, рівні С-реактивного протеїну та сечової кислоти крові у хворих на стабільну ІХС з персистуючою фібриляцією передсердь // Матеріали ІV всеукраїнської науково-практичної конференції, – м. Тернопіль (16–17 березня). - 2017. – С. 84.

 • Трач Н.І., Матвійчук А. В., Бадюк Н. В. Стан комплексу інтима-медіа сонних артерій у пацієнтів з постінфарктним кардіосклерозом // Матеріали ХX Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених – м. Тернопіль (25-27 травня). - 2016. – С. 54.

 • Матвійчук А. В., Бадюк Н. В., Трач Н. І. . Попередня оцінка якості життя після перенесеного ІМ на амбулаторному етапі в умовах реальної клінічної практики на вторинному рівні надання допомоги // Матеріали ХX Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених – м. Тернопіль (25-27 травня). - 2016. – С. 42.

 • Бадюк Н. В., Матвійчук А. В., Трач Н. І. Стратифікація факторів ризику несприятливого прогнозу у хворих, що перенесли гострий коронарний синдром // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики, лікування і профілактики коморбідної патології в практиці сімейного лікаря». - м. Тернопіль (10-11 березня). - 2016. – С. 5–6.

 • Матвійчук А. В., Бадюк Н. В., Гаврилюк Н. М., Трач Н. І. Скринінг факторів ризику у хворих з інфарктом міокарда //Матеріали науково-практичної конференції «Коморбідні стани в практиці лікаря-інтерніста» – м. Тернопіль (15-16 березня).- 2015. – С. 62–64.

Участь у наукових форумах:

 • Підсумкова LXII науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини, присвячена 165-річчю від дня народження Івана Яковича Горбачевського » - Тернопіль (13 червня 2019 року).

 • ХX Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених - Тернопіль, (25-27 квітня 2016 року).

 • ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики, лікування і профілактики коморбідної патології в практиці сімейного лікаря » - Тернопіль, (12-13 травня 2016 року).

ГОНЧАРУК ЮЛІЯ ВІТАЛІЇВНА

У 2016 році закінчила ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського» .

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2018 року по 31.08.2022 року.

Форма навчання: очна (денна).

Тема дисертаційної роботи: «Прогнозування фібриляції передсердь у хворих на артеріальну гіпертензію та цукровий діабет типу 2: перебіг, фактори обтяження, шляхи попередження».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Гребеник М.В.

Наукові публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Гончарук Ю. В., Гребеник М. В. Вікові та гендерні особливості фібриляції передсердь у хворих на артеріальну гіпертензію і цукровий діабет в гострий період інфаркту міокарда // Матеріали ХХІIІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених – м. Тернопіль (15-17 квітня). - 2019. – С. 9.

 • Гончарук Ю. В., Гребеник М. В., Шостак С. Є., Зелененька Л. І.,Рудько О. Р. Роль артеріальної гіпертензії та цукрового діабету в розвитку фібриляції передсердь в гострий період інфаркту міокарда // Матеріали Підсумкової LXІІ науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». м. Тернопіль (13-14 червня). - 2019. – С . 10-11.

Участь у наукових форумах:

 • Підсумкова LXII науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини, присвячена 165-річчю від дня народження Івана Яковича Горбачевського » - Тернопіль (13 червня 2019 року).

 • XXIII Міжнародний медичний конгрес молодих вчених - Тернопіль, (15-17 квітня 2019 року).

ФІЛЮК АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

У 2016 році закінчив ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського» .

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2018 року по 31.08.2022 року.

Форма навчання: очно (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: «Вікові, гендерні особливості, соціальний і медичний статус сільського населення окремої дільниці та шляхи реалізації програм профілактики факторів ризику неінфекційних захворювань в умовах реформування первинної ланки охорони здоров’я».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Гребеник М.В.

Наукові публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Філюк А.А. Попередні результати первинного скринінгу факторів ризику в окремій сільській амбулаторії // Матеріали підсумкової LXII науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини, присвячена 165-річчю від дня народження Івана Яковича Горбачевського» - м. Тернопіль (13 червня ). - 2019. - С. 16.

Участь у наукових форумах:

 • Всеукраїнська науково-практична конференція для лікарів «Мистецтво лікування» - Тернопіль (21-22 травня 2020 року).

 • International Webinar «A new vision for healthy nutrition in the Twenty-First Centery» - (21 травня 2020 року).

 • Науково-практична міжрегіональна конференця «Інновації медичної науки – в практику сімейного лікаря» - Тернопіль (26 лютого 2020 року).

 • V Науково-практична конференці з міжнародною участю «Галицькі анестезіологічні читання: актуальні питання анестезіології та інтенсивної терапії» - Львів (20-21 лютого 2020 року).

 • Науково-практична конференція «Доказова медицина в практиці лікування внутрішніх хвороб» - Тернопіль (18-19 вересня 2019 року).

 • Підсумкова LXII науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини, присвячена 165-річчю від дня народження Івана Яковича Горбачевського » - Тернопіль (13 червня 2019 року).

 • Регіональний науково-практичний семінар «Проблемні питання діагностики, лікування та профілактики поширених інфекційних та неінфекційних хвороб дитячого віку» - Тернопіль, (18 травня 2019 року).

 • XXIII Міжнародний медичний конгрес молодих вчених - Тернопіль, (15-17 квітня 2019 року).

САС ВАДИМ ВІКТОРОВИЧ

У 2011 році закінчив ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського» .

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2018 року по 31.08.2022 року.

Форма навчання: очно (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: «Соматичні маніфестації тривожно-депресивних розладів на тлі тривалої психотравмуючої ситуації: оптимізація діагностики та лікування».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Гребеник М.В.

Наукові публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Сас В.В. Попередні результати скринінгу факторів серцево-судинного ризику та тривожно-депресивних розладів у військовослужбовців на тлі тривалої психтравмуючої ситуації // Матеріали ХХІIІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених – м. Тернопіль (15-17 квітня). - 2019. – С. 20.

Участь у наукових форумах:

 • Дистанційне он-лайн навчання на платформі Гіппократ «Вибір цукрознижувальної терапії у пацієнтів з ЦД 2 типу: від наукових даних до практичних запитань» - Тернопіль, (17 червня 2020 року).

 • Кардіологічна он-лайн конференція «Кардіологія невідкладних станів» - Київ, (17 червня 2020 року).

 • Дистанційне он-лайн навчання на платформі Гіппократ «Тривога та тривожні розлади» - Київ, (30 травня 2020 року).

 • Дистанційне он-лайн навчання на платформі Гіппократ «Запобігання атеротромботичних ускладнень у пацієнтів зі стабільною ІХС: нові підходи та клінічні рекомендації» - Київ, (03 червня 2020 року).

 • VIII науково-практична онлайн конференції з міжнародною участю «Функціональна діагностика серцево-судинних хвороб» - Київ, (2-3 червня 2020 року).

 • Науково-практична конференція з он-лайн трансляцією «Мультидисциплінарний підхід до кардіо-неврологічних проблем» - Київ, (28 травня 2020).

 • Дистанційне он-лайн навчання на платформі Гіппократ «Вплив хронічної патології печінки на перебіг і лікування COVID-19» - Київ, (28 травня 2020 року).

 • Дистанційне он-лайн навчання на платформі Гіппократ «Раціональний підхід до знеболювання без поліпрагмазії» - Київ, (28 травня 2020 року).

 • Дистанційне он-лайн навчання на платформі Гіппократ «Цервікокраніалгії» - Київ, (27 травня 2020 року).

 • Дистанційне он-лайн навчання на платформі Гіппократ «Пацієнт з ГКС. Стратегія та тактика ведення у нових умовах» - Київ, (22 травня 2020 року).

 • Дистанційне он-лайн навчання на платформі Гіппократ «СС та ниркова патологія у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу: чи все нам відомо?» - Київ, (22 травня 2020 року).

 • Навчання на майстер-класі «Лікування коморбідних станів в умовах COVID-19» - Київ, (14 травня 2020 року).

 • Науково-практична школа в он-лайн режимі Київського кардіологічного товариства «Бета-блокатори у клінічній кардіології: історичні уроки та сучасне застосування» - Київ, (12 травня 2020 року).

 • Курс лекцій в рамках он-лайн конференцій «Ішемічна хвороба серця» - Київ, (21 травня 2020 року).

 • Курс лекцій в рамках он-лайн конференцій «Діуретична терапія при ХСН: актуальні аспекти» - Київ, (19 травня 2020 року).

 • Курс лекцій в рамках он-лайн конференцій «Принципи статинотерапії в світлі рекомендацій 2019 року» - Київ, (18 травня 2020 року).

 • Дистанційне он-лайн навчання на платформі Гіппократ «Серцево-судинна патологія і цукровий діабет 2 типу. Що важливо знати при виборі терапії?» - Київ (14 травня 2020 року).

 • Дистанційне он-лайн навчання на платформі Гіппократ «Флебологічні нариси у 3-х частинах Практичні поради лікарям загальної практики та сімейної медицини на науковому підґрунті» - Київ, (12 травня 2020 року).

 • Дистанційне он-лайн навчання на платформі Гіппократ «Сучасні можливості лікування мігрені: про що треба пам‘ятати» - Київ, (13 травня 2020 року).

 • Дистанційне он-лайн навчання на платформі Гіппократ «Толстокишечная непроходимость. Современные аспекты проблемы» - Київ, (08 травня 2020 року).

 • Кардіологічна он-лайн конференція «Серцева недостатність» - Київ, (08 травня 2020 року).

 • Дистанційне он-лайн навчання на платформі Гіппократ «Набуті коагулопатії» - Київ, (30 квітня 2020 року).

 • Дистанційне он-лайн навчання на платформі Гіппократ «Пацієнт з гіперурикемією, стандартні та нестандартні ситуації» - Київ (30 квітня 2020 року).

 • Фахова школа «Лікування хворих із високим серцево-судинним ризиком» - Луцьк (06 квітня 2020 року).

 • Вебінар «Сучасний підхід до комбінованої антигіпертензивної терапії» - Київ, (10 квітня 2020 року).

 • ХХ Національний конгрес кардіологів України -Київ, (25-27 вересня 2019 року).